terug…

KLACHTENREGELING ECKHARDT ADVOCATUUR

Klachtenregeling Eckhardt Advocatuur

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. ondanks onze inzet, kan het toch voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er bestaan.
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. M.G. Eckhardt. Ingeval van ontevredenheid tegen deze, kan de cliënt zich richten tot mr. I. Timmermans. Wij zullen in onderling overleg zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze stap kan pas worden gezet nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg kunt ook bewandelen op het moment dat ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris:
De heer mr. M.G. Eckhardt
070-314 24 24
eckhardt@eckhardt-advocatuur.nl

mevrouw I. Timmermans
070-314 24 24
timmermans@eckhardt-advocatuur.nl