Algemene voorwaarden

 1. Eckhardt Advocatuur

Eckhardt Advocatuur is een eenmanszaak zaak van de natuurlijke persoon M.G. Eckhardt, handelend onder voormelde naam.  Eckhardt Advocatuur staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 62782959. Het aan Eckhardt Advocatuur toegekende BTW-nummer is 1303.96.412.B.01.

 1. Rechtsverhouding

Alle opdrachten die worden verstrekt, inclusief eventuele wijziging van de opdrachten en vervolgopdrachten, beschouwt Eckhardt Advocatuur als uitsluitend aanvaard en uit te voeren door Eckhardt Advocatuur. Dat geldt ook als de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt als meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het is Eckhardt Advocatuur toegestaan om werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te laten voeren door een vervanger. Het is Eckhardt Advocatuur toegestaan bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, welke inschakeling zij zal melden aan de cliënt (of diens vertegenwoordiger).Tenzij anders overeengekomen, gaat Eckhardt Advocatuur ervan uit dat bestuurders en de aangesloten zelfstandige advocaten en anderszins vertegenwoordigers van de cliënt die aan Eckhardt Advocatuur opdrachten verstrekken, bevoegd zijn dat te doen. Eckhardt Advocatuur kan ook door hen mondeling verstrekte opdrachten uitvoeren.

 1. Contacten

Eckhardt Advocatuur kan, tenzij anders overeengekomen, communicatie met de cliënt of diens contactpersoon via e-mail laten verlopen. Eckhardt Advocatuur kan niet garanderen dat de per e-mail verzonden berichten en/of bestanden veilig of virusvrij zijn. Eckhardt Advocatuur is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatie.

 1. Honorarium / voorschotten / gefinancierde rechtsbijstand

In beginsel geldt dat een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden zal worden gevraagd. Indien anders wordt overeengekomen, wordt er maandelijks gedeclareerd of wordt (in termijnen) een vast bedrag gedeclareerd. Bij de voorschotten en de maandelijkse declaratie worden, naast het honorarium dat bestaat uit het aantal bestede uren vermenigvuldigd de toepasselijke uurtarieven, ook kosten als griffierechten, deurwaarderskosten, kantoorkosten, uittreksels en dergelijke in rekening gebracht. In het algemeen is 21% BTW, althans het op het moment van declareren geldende BTW percentage verschuldigd over het honorarium en over bepaalde verschotten. Betaalde voorschotten worden altijd pas met de laatste declaratie verrekend.

De cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt dient alle declaraties binnen veertien dagen te voldoen. Indien niet (tijdig) betaald wordt, behoudt Eckhardt Advocatuur zich het recht voor om alle werkzaamheden direct op te schorten, c.q. te staken. Voorts kan de vordering in handen gegeven worden van de deurwaarder, waarbij aanspraak zal worden gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 15% en wettelijke rentes met een minimum van € 22,69 en de BTW over dit bedrag.

Eckhardt Advocatuur declareert alle door Eckhardt Advocatuur of zelfstandige advocaten aan de opdracht bestede tijd, waaronder (niet uitsluitend) begrepen de tijd besteed aan het bijwonen van vergaderingen, reizen, het bestuderen en opstellen van stukken, onderzoek van literatuur en jurisprudentie, correspondentie met de cliënt en derden, alsmede in- en uitgaande telefoongesprekken.

Eckhardt Advocatuur behoudt zich het recht voor gelden van de cliënt die zij onder zich houdt (die niet bestemd zijn voor een specifiek doel) aan te wenden voor de voldoening van uitstaande declaraties.

Indien voor de cliënt wordt opgetreden op basis van toevoeging, waarbij de kosten voor rechtsbijstand worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), gaat Eckhardt Advocatuur uit van de correctheid van de door de cliënt verstrekte gegevens, zoals het BSN-nummer en inkomen. De cliënt verklaart zich met het verstrekken van die gegevens in het kader van de verkrijging van de vergoeding door Eckhardt Advocatuur aan derden, zoals de RvR en de Belastingdienst, akkoord. Voor eventuele gevolgen van die verstrekking is Eckhardt Advocatuur niet aansprakelijk.

Indien de door de cliënt verstrekte gegevens onjuist blijken of worden, waardoor Eckhardt Advocatuur geen aanspraak kan maken op vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand, is de cliënt zonder meer gehouden tot betaling van het door of namens Eckhardt Advocatuur gewerkte aantal uren maal het normale uurtarief van de betreffende maat, maten en/of medewerker(s).

 1. AVG

Eckhardt Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste  maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Eckhardt Advocatuur zonder melding toegestaan. De  opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Eckhardt Advocatuur bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een gesloten overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Eckhardt Advocatuur in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. De opdrachtgever verklaart zich bij totstandkoming van een overeenkomst bekend en akkoord met het privacy statement, zoals dit is gepubliceerd op de website www.eckhardt-advocatuur.nl.

 1. WWFT

Alle dienstverlening van Eckhardt Advocatuur valt onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). In verband daarmee zal Eckhardt Advocatuur in alle gevallen van dienstverlening (kunnen) verlangen dat de cliënt/opdrachtgever zich identificeert met een geldig legitimatiebewijs, waarvan vervolgens een gewaarmerkte kopie wordt opgeslagen. De cliënt verleent door het accepteren van deze algemene voorwaarden hieraan medewerking en verleent toestemming tot het verkrijgen, opslaan en verwerken van informatie zoals hierna wordt omschreven. Voor zover nodig, verklaart de cliënt door deze waar nodig de benodigde toestemming te hebben verkregen voor het verstrekken van persoonsgegevens.

De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder moment verwerkt worden. Deze verwerking zal waar de cliënt dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen. Eckhardt Advocatuur draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de cliënt verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade. Eckhardt Advocatuur gaat er vanuit dat de cliënt Eckhardt Advocatuur tevens, waar nodig, machtigt om derden voor de opslag van deze gegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het voorgaande.

De door de cliënt verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, juridische updates en andere publicaties waarvan Eckhardt Advocatuur denkt dat ze voor de cliënt en/of diens vertegenwoordiger(s) interessant zijn. Indien de cliënt dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, verzoekt Eckhardt Advocatuur dat te melden bij de contactpersoon binnen Eckhardt Advocatuur.
De persoonsgegevens van de medewerkers en/of door Eckhardt Advocatuur ingeschakelde derden mogen door de cliënt slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan hem/haar is verstrekt, gebruikt worden.
De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Europese Richtlijn 95/46/EG.

 1. Zelfstandige advocaten, partners en werknemers

De bepalingen en bedingen van deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van zelfstandige advocaten, partners, vroegere partners, werknemers, vroegere werknemers en derden die door Eckhardt Advocatuur bij uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Eckhardt Advocatuur ten opzichte van de cliënt, een persoon aan wie Eckhardt Advocatuur op verzoek van de cliënt een advies heeft verstrekt en/of aan derden uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Eckhardt Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

De cliënt stelt Eckhardt Advocatuur schadeloos voor alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief de door Eckhardt Advocatuur in verband daarmee te maken kosten) die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de door Eckhardt Advocatuur voor de cliënt uitgevoerde opdracht.

Eckhardt Advocatuur is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 1. Derdengelden

Eckhardt Advocatuur maakt gebruik van een derdengeldenrekening op naam van Stichting Derdengelden Eckhardt Van Wijk Advocatuur. Op gelden die op de derdengeldenrekening worden gehouden, wordt geen rente vergoed.

 1. Verjaring

Rechtsvorderingen jegens kantoor of door haar ingeschakelde derden verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel die, waarop bij de cliënt bekendheid kon bestaan met de schade die voortvloeit uit de uitvoering van een opdracht.

 1. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op alle door of namens Eckhardt Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht opgestelde documenten berust bij Eckhardt Advocatuur. Behoudens de verplichtingen van Eckhardt Advocatuur met betrekking tot de geheimhouding en expliciete afspraken in afwijking daarvan, is het mogelijk dat (gedeeltes van) documenten die voor een cliënt zijn opgesteld voor een andere cliënt gebruikt worden.

 1. Beëindiging werkzaamheden

Zowel de cliënt als Eckhardt Advocatuur kan de opdracht beëindigen. Eckhardt Advocatuur zal daarbij een redelijke termijn in acht nemen.

Eckhardt Advocatuur zal in de regel een opdracht alleen beëindigen als daarvoor een goede reden is, zoals het achterwege blijven van betaling van declaraties of als de cliënt verlangt te handelen op een wijze die in strijd is met de professionele verplichtingen van Eckhardt Advocatuur. Als Eckhardt Advocatuur besluit de opdracht te beëindigen, moet de cliënt het uitstaande honorarium en uitstaande verschotten alsmede het nog niet gedeclareerde honorarium inclusief verschotten nog steeds voldoen.

Eckhardt Advocatuur is gerechtigd het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat alle declaraties zijn voldaan.

 1. Cliënttevredenheid en klachtenregelingen

De tevredenheid van cliënten acht Eckhardt Advocatuur van groot belang voor de praktijkvoering. Teneinde daarin inzicht te verkrijgen, wordt voorafgaand aan of na sluiting van het dossier een formulier opgestuurd aan de cliënt met het verzoek dit in te vullen in het kader van ons cliënttevredenheidsonderzoek. Invulling is vanzelfsprekend niet verplicht, maar wordt gewaardeerd.

Met eventuele klachten kan de cliënt zich in elk stadium van het geding wenden tot de klachtenfunctionaris van Eckhardt Advocatuur, de heer mr M.G. Eckhardt. De interne klachtenregeling is bij mr M.G. Eckhardt op te vragen.

Ingeval van een klacht tegen deze, kan de cliënt zich richten tot mr. Van Wijk.
Sorteert gebruikmaking van de interne klachtenregeling onvoldoende effect, dan wordt de cliënt desgewenst door de klachtenfunctionaris gewezen op en begeleid bij gebruikmaking van klachtenregelingen buiten het kantoor van Eckhardt Advocatuur, zoals de Deken van de Haagse Orde van Advocaten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Eckhardt Advocatuur aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Op de opdracht en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de cliënt en Eckhardt Advocatuur worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande dat Eckhardt Advocatuur zich mag wenden tot een andere bevoegde rechter.

Als door een rechter enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of in strijd met de wet wordt verklaard of als enige bepaling anderszins niet ten uitvoer gelegd kan worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 1. Sluiting / archivering dossiers

Van de sluiting van een dossier wordt schriftelijk bericht gedaan aan de cliënt. Na sluiting blijft het dossier gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard.

November 2021

Bel mij
Mail mij