Privacystatement

Eckhardt Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Eckhardt Advocatuur verwerkt.

Eckhardt Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te  kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door alle medewerkers van Eckhardt Advocatuur, waaronder begrepen personen die op basis van een student-stage-overeenkomst aan Eckhardt Advocatuur zijn verbonden.

Eckhardt Advocatuur verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;
 • Het plegen van handelingen (aanvragen, declareren, etc. etc.) ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand;
 • Het innen van declaraties;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; en
 • Werving en selectie.

Eckhardt Advocatuur verwerkt de navolgende categorieën  persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Volledige voor- en achternamen;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen etc. etc.);
 • Burgerservicenummers (BSN);
 • Vreemdelingennummers (V-nummers);
 • Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers etc. etc.);
 • Gegevens betreffende de gefinancierde rechtsbijstand (de Raad voor de Rechtsbijstand).

Eckhardt Advocatuur verwerkt die hierboven genoemde  persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • Verkregen toestemming van betrokkenen; en
 • Gerechtvaardigd belang.

Eckhardt Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Eckhardt Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Eckhardt Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Eckhardt Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Eckhardt Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Eckhardt Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Eckhardt Advocatuur gebruikmaakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Eckhardt Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een

verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende  beveiligingsmaatregelen. Eckhardt Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Eckhardt Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Eckhardt Advocatuur,
t.a.v. mr. M.G. Eckhardt
Juliana van Stolberglaan 69
2595 CB Den Haag
Tel: 070 – 314 24 24
E-mail: eckhardt@eckhardt-advocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Eckhardt Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Eckhardt Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Eckhardt Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.eckhardt-advocatuur.nl.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.G. Eckhardt.

Bel mij
Mail mij